Om oss

Åpent søndager fra 11 til 15.

Omvisning utenom disse tider kan avtales.

Telefon: 33 61 04 19, telefonen er betjent i åpningstiden søndager 11 til 15, og på dugnadsdagene tirsdag og torsdag mellom 10 og 14.

Besøks- og postadresse: Kommandørkaptein Klincksvei 2, Karljohansvern, 3183 Horten

E-post: info@lhs.no

LHS er en selveiende, allmennyttig stiftelse. Formelt ble LHS stiftet i februar 2004. Så å si alt arbeid gjøres på dugnadsbasis.

LHS er lokalisert i den tidligere Sykestua i kulturparken på Karljohansvern. Den eldste delen av Sykestua ble bygget som epidemisykehus i 1918, mens den nyere delen ble tatt i bruk i 1953. Totalt disponerer LHS 830 kvadratmeter lokaler. I tillegg kommer loft over begge bygninger, brukt til magasin for museet, og lagerplass for bøker utgitt av LHS.

LHS ble åpnet 4. mars 2007. Da var det utført ca. 40.000 dugnadstimer. Hvert år nedlegges det mange tusen arbeidstimer på dugnad. Årlig besøk er ca. 15.000.

LHS samarbeider med det konsoliderte museumsvesenet i Vestfold.

Vårt hovedmål er å gjøre LHS til et sentralt møtested for kommunens innbyggere, og skape aktiviteter og interesse for vår lokalhistorie.

Horten kommune eier bygningene, og har ansvar for ytre vedlikehold. Vi har gjort deler av dette arbeidet for kommunen, som har holdt maling etc. Innvendig vedlikehold og endringer er LHS’ ansvar.

Økonomi

Lokalhistorisk Senter drives av frivillige, de eneste som lønnes er regnskapsmedarbeider, vaskehjelp og vaktmester.

Oppbygging og innredning av lokalene har gått over flere år, og har vært mulig takket være til dels store bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB og lokale banker. Viktige bidragsytere har i tillegg vært lokale industribedrifter. Uten denne støtten ville det ikke vært mulig å bygge og drive Lokalhistorisk Senter.

Inntektene senteret har er tredelte. Ca. halvparten kommer inn fra egenaktivitet: Kafé Breda, salg av bilder og utgivelse og salg av lokalhistoriske bøker, enten for egen regning eller i samarbeid med andre. Og ikke minst og fra foreningen Lokalhistorisk Senters venner.

Den andre halvparten av inntektene kan deles i to: Direkte økonomisk støtte fra kommunen, og bidrag fra næringslivet. Takket være en gunstig leieavtale med kommunen, er det mulig å drive senteret. Leie til markedspris ville gjort driften umulig.

De relativt sikre inntektene har gjort det mulig å bygge opp en økonmisk buffer, slik at store og uventede utgifter kan håndteres.

Stiftelsen hadde en stiftelseskapital på 375.000 kroner. Beløpet ble fastsatt etter en teknisk verdi på bildesamlingen. Verdien er rent teoretisk, bildearkivet er umulig å verdsette, det er uerstattelig.

Regnet på samme måte i dag, er den tekniske verdien av samlingene ca. 11 millioner kroner. Men igjen: Det er en ren papirstørrelse. Bilder og dokumenter er uerstattelige.

Styret

Styret for Lokalhistorisk Senter består av:

Styreleder: Terje Thorbjørnsen
Nestleder: Rolf Kristensen (lokalhistorie, dokumentarkivet)
Styremedlem: Wenche Langhaug (museet, resepsjon, booking)
Styremedlem: Knut G. Bjerva ( data, teknisk bokproproduksjon, billedarkiv )
Styremedlem: Reidun Hallerud (Kafe Breda) mob. 41686964
Andre styremedlemmer: Per Andresen (bok – og billedsalg), Knut Jensen (administrasjon)

Øvrige medarbeidere:
Daglig leder: Bjørn Gjerpe
Koordinator: Marit Lundstad